Aydınlatma Metni


Makaza Altın İnşaat Ltd. Şti

Adres : Balkan Mah. Begonya Sok. No:5/1 Nilüfer Bursa

info@makaza.com.tr

www.makaza.com.tr

05305525846

 

MAKAZA ALTIN İNŞAAT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ ONAYI

 

Müşterilere ait kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması ve bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na  (“Kanun”) uygun hareket edilmesi, Makaza Altın İnşaat A.Ş.’nin (“Altın İnşaat” veya “Şirket”) öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda, Şirket tarafından müşteriye ait kişisel verilerin hangi yöntem ve amaçlarla işleneceği, bunların aktarılabileceği üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları ile kanun uyarınca veri sahibi olarak Müşterilerin hangi haklara sahip olduğu açıklanmıştır.

 

Müşteri işbu onay yazısını imzalamakla, burada yer alan hususları anladığını ve burada belirtilen şart ve amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Altın İnşaat, Müşteriye ait kişisel verileri; (i) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, (ii) Müşteriler ile yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, (iii) Şirkete ait ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, geliştirilmesi ve müşteriye özel hale getirilmesi (iv) kurum içi koordinasyon, iş birliği ve verimliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, (v) Şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, (vi) talep ve soruların cevaplanması ve müşteriyi ilgilendiren bildirimlerin yapılması, (vii) özel gün kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, indirim gibi müşteri lehine olan etkinlik, promosyon ve kampanyaların düzenlenmesi, (viii) anket ve oylamalar ile müşterilerin görüşünün alınması, (ix) kanuna ve sözleşmeye aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makama bildirilmesi maçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca gerekli güvenlik önlemlerini alarak saklayabilir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Altın İnşaat, Müşteriye ait kişisel verileri; şirket çalışanlarına, yüklenicilerine, tedarikçilerine, şirketin dışarıdan hizmet aldığı profesyonel danışmanlık şirketlerine ve bu şirketlerin çalışanlarına, şirket mali müşavirine ve çalışanlarına şirketin faaliyetlerinin, iş ve işleyişinin devam etmesi amacıyla aktarabilir. Altın İnşaat, Müşteriye ait kişisel verileri, müşterinin açık ve özel onayı olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmamaktadır.

 

  1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Altın İnşaat, Müşteriye ait kişisel verileri; Müşterinin şirket tarafından sunulan hizmetler/ürünlerden yararlanmak veya diğer bir amaçla Şirket genel müdürlüğü, bağlı diğer şirketler, internet sitesi, sosyal medya platformları veya diğer kamuya açık mecralar veya müşterinin katıldığı eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığıyla, araştırma yöntemiyle veya yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilir. Müşterilere ait kişisel veriler, şirket tarafından işbu onay yazısının (1) no’lu bölümünde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5, 6, 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.  

Altın İnşaat, Müşteriye ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bunların muhafazasını sağlamak amacıyla Kanun’un 12 inci maddesi uyarınca gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterinin Hakları

Müşteri, Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca, veri sahibi olarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, verilerinin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Müşteri, Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince, kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemesi halinde, bu talebini kimliği ve kullanmak istediği hakkı hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte Balkan Mah. Begonya Sok. No:5/1 Nilüfer Bursa Adresine bizzat veya noter kanalıyla veya info@makaza.com.tr

 e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilir. Veri sahibi haklarının kullanılmasına ilişkin yapılacak başvurular açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından farklı yöntemler belirlenmesi halinde, Şirket, Müşteri tarafından veri sahibi olarak kullanılabilecek bu yöntemleri ayrıca duyuracaktır. Müşterini talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

 

İşbu Onay Yazısında yer alan huşuları anladığımı ve burada belirtilen şart ve araçlarla kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.